Mogelijkheid op 30% of 45% belastingvermindering in personenbelasting via Tax Shelter


 

Vanaf 01 juli 2015 is er een nieuw tax shelter systeem in voege gebracht waarbij de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen (binnen de 4 jaar na oprichting). De belastingplichtige natuurlijke persoon die investeert in een jonge onderneming kan genieten van een belastingvermindering van 30% of 45% in de personenbelasting.

“Dit kan relatief eenvoudig gerealiseerd worden door gewoon rechtstreeks te investeren in het betrokken bedrijf of te investeren via een crowdfunding platform of startersfonds.”

Een vennootschap kan wel maar maximaal zo 250.000 euro ophalen tijdens haar bestaan. Investeerders zijn vervolgens verplicht de aandelen minimum 4 jaar aan te houden en per jaar mag één belastingplichtige maximum 100.000 euro via deze tax shelter regeling investeren.

Voorlopig zijn er geen beperkingen bekend naar activiteitensector waarin de vennootschap actief moet zijn.

 

De wetgever heeft echter wel bepaalde vennootschappen uitdrukkelijk uitgesloten :

 • Vennootschappen die worden opgericht met het oog op het afsluiten van een management- of bestuurdersovereenkomst of die hun voornaamste bron van inkomsten halen uit management- of bestuurdersovereenkomsten;

 • Vennootschappen die worden opgericht in het kader van een fusie of splitsing van vennootschappen;

 • Beleggings-, thesaurie- of financieringsvennootschappen;

 • Vennootschappen die hun belangrijkste inkomsten halen uit vastgoed;

 • Vennootschappen die reeds dividenden hebben uitgekeerd;

 • Beursgenoteerde vennootschappen.

 

Om te kunnen genieten van een belastingvermindering van 45% dient men te investeren in een micro-onderneming. Een micro-onderneming overschrijdt maximaal één van volgende kenmerken :

 • Jaargemiddeld personeelsbestand van maximaal 10 werknemers;

 • Jaaromzet exclusief btw van maximaal € 700.000;

 • Balanstotaal van maximaal € 350.000.

 

Investeringen in KMO vennootschappen genieten echter ook nog van een belastingvermindering van 30% in de personenbelasting. Een KMO vennootschap overschrijdt maximaal één van de volgende kenmerken :

 • Jaargemiddeld personeelsbestand van maximaal 50 werknemers;

 • Jaaromzet exclusief btw van maximaal € 7.300.000;

 • Balanstotaal van maximaal € 3.650.000.

 

Dat de investeerder een natuurlijk persoon moet zijn, hadden wij ook al hiervoor aangegeven. Bijkomende voorwaarde is wel dat de investeerder verplicht is de aandelen minimum 4 jaar aan te houden. In geval van een vrijwillige uitstap gedurende de eerste vier jaar zal het fiscaal voordeel moeten worden terugbetaald in verhouding met het aantal maanden tussen de uittreding en 48 maanden. Speciaal is wel dat ook familieleden van de oprichters als werknemers van de onderneming kunnen genieten van dit fiscaal voordeel, als ze in de startende onderneming investeren. De inbreng van kapitaal door bedrijfsleider zelf en bestuurders van de vennootschap komt voor het fiscaal voordeel niet in aanmerking.

 

“Ook mag maximaal 30% van het kapitaal van de vennootschap in aanmerking komen voor het nieuwe tax shelter systeem voor startende ondernemingen.”

 

Opgelet echter. De fiscale belastingvermindering is niet terugbetaalbaar noch overdraagbaar. Een belastingplichtige die investeert in een jonge vennootschap zal dus eerst moeten bekijken hoeveel belastingen hij in het betrokken fiscale jaar zal moeten betalen, en mag best enkel intekenen op overeenstemmende bedragen. Iemand die 9.000 euro belastingen betaalt zal dus best maar inschrijven op 20.000 euro in een micro onderneming of 30.000 euro in een KMO vennootschap.

 

Enkele bijkomende voorwaarden zijn bovendien nog :

 • De investering moet gebeuren in aandelen die door de vennootschap nieuw zijn uitgegeven naar aanleiding van haar oprichting of van een kapitaalverhoging.

 • De inbreng moet in geld worden gedaan. Een inbreng in natura is dus niet mogelijk evenals schuldeffecten en andere financiële instrumenten (options, warrants,…).

 • De investering moet gebeuren binnen de 4 jaar na oprichting van de startende onderneming.

 • De verkoop van reeds bestaande aandelen komt ook niet in aanmerking.

 • Een vennootschap kan maximum € 250.000  ophalen via de tax shelter-regeling tijdens haar bestaan.

 • Er worden geen specifieke voorwaarden opgelegd wat betreft de besteding van de opgehaalde gelden. Deze opgehaalde gelden mogen wel niet aangewend worden om dividenden uit te keren, aandelen van andere vennootschappen te verwerven of om leningen af te sluiten.